تفســــــــــــــیر عــــــــــشـق .... :

*.*عشق یعنی "بی تو هرگز ...پس بمان"*.*

عشق یعنی خاطرات بی غبار،ساز عشق یعنی یک تمنا , یک نیاز،زمزمه از عاشقی با سوز و ساز،عشق یعنی چشم خیس مست او،زیر باران دست تــو در دست او،عشق یعنی ماتهب از یک نگاه،غرق در گلبوسه تا وقت پـــگاه، عشق یعنی عطر خجلت ....شور عشق،گرمی دست تو در آغوش عشق،عشق یعنی  :"بی تـــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــرگـــــــــــــز ...

پس بمان،تا سحــــــــــــــــــر از عاشقی با او بخوان عشق یعنی هر چه داری نیــــــم کن از برایش قلـــــــــــب خود تقدیم کن...

ارادتمنـــــــد : احمـــــــــــد

/ 0 نظر / 18 بازدید