زمزمه های بارانیم ...../ بـــــــــــــــــــــــرای او...... :

خــــدایـــــــــــــــا  مهربـــــــــــــــانـــــــــــــا  . . .

 

اگــر خواسته ام را اجابت میکردی ، 

به خــودم قــول داده بـــــــــــــــــــــــــودم

خیلی دوســـــــــــــــــــــــــــــتت داشته باشم

حــالا که خواسته ام را اجــابت نکرده ای

...بایــــــــــــد حواسم باشد کــــــــــــــــــــــــــه :

خــیلی بیشتر دوستت داشــته باشم

آخــر میترسم فکر کنی این همه سال
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را

 

بخــاطر اجــابت خواسته هایم

خواســته بــــــــــــــــــــــــــــودم...

خدا جــــــــــــــــــونم  بابت همه مهربونیات ممنونم    

.....احمـــــــــــــــــد

/ 0 نظر / 4 بازدید