گــــــــــــــر رانیـــم از کـــــــــــــوی خــــــود ....... :

یارت شوم ، یارت شوم ، هر چند آزارم کنــــی
نازت کشم، نازت کشم، گر در جهان خوارم کنی

بر من پسندی گر منم ، دل را نسازم غــرق غم
باشد شفا بخش دلم ، کز عشق بیـــمارم کنی

گر رانیم از کوی خود ، ور باز خوانی ســوی خود
با قهر و مهرت خوش دلم- کز عشق بیمارم کنی

من طایر پر بسته ام ، در کنج غـــم بنشسته ام
من گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کنی
من عاشق دلداده ام ، بهر بلا آمـــــــــــــــاده ام

ای یار من دلداده شو ، تا با بلا - یارم کنــــــــی
ما را چو کردی امتحان ، ناچار گردی مهربــــــــان

رحم  آخر ای آرام جان ، بر این دل زارم  کنــــی
گر حال  دشنامم دهی ، روز دگر جانم دهـــــی

کامم دهی ، کامم دهی ، الطاف بسیــــــــارم 

کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی.....  احمــــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید