چــــشـم بـــــــه راه تــــــــــــــــــــــوام...... :

 

حــــــــس بـــهاری  :


دیدنت آغاز یک حس بهاری در من است 

آینه از شرح آن تصویـــــر زیبا ، الکن است

در مشام من که عمری چشم بر راه توام 

هر نسیمی قاصد بوی خوش پیراهن است 

سبز خواهد شد دو چشم منتظر از دیدنت

حسن یوسف های گم گشته بهار آوردن است  

عهد بستم با تــــــــو بودن را و میمانم قسم

به خداوندی که جاری تـــوی رگهای من است

اشک شوق است اینکه می بارد ز چشمانم مدام

رسم مهماندار بودن ؛  آب و جارو کردن است 

باز می آیی و غم ها را به پایان مــــــــی بری

زود می آیی یقین دارم دل من روشن است....

 

 

شعر از : حامد ابراهیمی 

/ 0 نظر / 45 بازدید