افســــوس کــه چــــه زود ، دیـــــــــــــــــر مـــــــی شود :

 
عکس های عاشقانه و احساسی فوق العاده زیبا | www.Alamto.Com

 

دلم به حال عشــــــــــق مــــــــــــــی سوزد

زمان می گذرد و در انتهای راه می فهمی چقدر حرف

 نگفته دردل باقــــــــــی مـــــانده......

حرفهایی که می توانست راهی به سوی عشق باشد

حرفهای نا تمامی که در کوچه های بن بست زندگی اسیرند

ناگهان لحظه غربت می رسد و تــــــــــو در میابی که  :

چقدر زود دیــــــــــــر شده....

به تکاپو می افتی در غربت بیابان و در کوچ شبانه پرستوها
در لحظه وصال موج و ساحل ، دنبال عشـــــــق می گردی
دیر شده خیلی دیـــــــــــــــــــــــــر......

هر روز دوست داشتن را به فردا می انداختی و حالا

 می بینی دیگر ،  فردایی وجــــــــــــــود نــــــــدارد

سالها چشمت را به رویش بسته بودی و نمی دانستی
و یا شاید نمـــــــــــــی فهمیـــــــــــــــدی

امروز حقیقت را باور می کنی....

اما افسوس که زودتر از آنچه فکر می کردی دیـــــــــــــر شده....

        ایام بکام .......  احمــــد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید