محبــــــــــو ب مــــــــن ، مرا در یــــــــــاب :

محبوب من :آیا تو می دانستی که برریلهای مسیر زندگی ام قطاری به اسم تـــــــــــو در حرکت بود ومن مسافری بودم غریب .....

من این روزها ناامیدم از نگاهت بیا ومرا امیدی بخش که دیگر در آن تنها یی ، برایم معنایی نداشته باشــــــــــــــــــــــد ....

تو در کدامین دیار ؛آشیان داری وبرکدامین خاک مقدس گام مــــــــــی نهی تا خاک پای تو سرمـــــــــه چشمان معشوق شـــــــــــود؟؟؟؟؟

خدایــــــــــــــــا  : از عشق امروزمان برای فردایمان چیزی باقـــــی بگذار حتـــی اگر به اندازه ی یک لبـــخنـــــــــــــــد باشد تا به یاد داشته باشیم که  : یک روز عاشــــق بودیم ....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید