سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زمـــزمــــــــــه ای بــــا یـــــــــــــــار صــاحـبــــــــــــدل ..... :
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی: زمزمه های دل/ یار صاحب دل ،می اندیشه ،رهی معیری ،در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم

 

 

 

 

 

 

 

در پیش بی دردان چــرا فــریاد بـی حـــاصل کنـــم

                             گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحبدل کنم

درپرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مل

                             مـــن شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم  

 اول کنــــم اندیشــه ای تـا بــــرگزینــــم پیشـــه ا       

                             آخــر بـه یــک پیمانه می اندیشه را باطل کنم

آنــــرو ستــــانـــم جـــــام را آن مـــــایـــه آرام را

                             تا خویشتن را لحظه ای از خویشتن غافل کنم

از گــل شنیــدم بــوی او مستانه رفتــــم سوی او

                             تـا چـون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم

روشنگــری افــلاکیــم چــــون آفتـــاب از پاکیـــم

                             خاکی نیــم تــا خویش را سرگرم آب و گل کنم

غــــرق تمنـای تـوام مــوجی ز دریـــــای تــو ام

                             مـن نخــل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم

دانـــم کـــه آن سرو سهی از دل نــدارد آگهـــی

                             چند از غم دل چون رهی فریاد بی حاصل کنم

 

 شاعر گرانقدر : رهــی مـعیـری

 


AHMAD