سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

حراج دوستیییییییییییییییییییییییییی ...... :
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٥   کلمات کلیدی: دوستی/ صداقت / صفا و یک رنگی ،روز های بهاری عشق و محبت ،صدای پای عمو نوروز میاد/ نوروز 93 ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
ایـــــــــن روزهـــــــــا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن
بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت
همـــــه بــــه همـــــ ، بـــــی بهــــــــانه
میـــگویـــــــند :  دوستــــت دارم....
برای همـــــــــین اگـــــــر روزیجـــــــایی
کســــــی ازصمیم قلـب ؛ گفتـــــــ دوستـــــــــت دارم
لــبــخند مــــی زنیــــــم و مـــــــــــی گوییــــــــم..... :
مــــــمــــنـــــــــــــون..... احمـــد