سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

آرزوی دســـــــت نـیـــــافـــــتـنــــــی، تقدیم به بهترینم :
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧   کلمات کلیدی: دلنوشته زیبا و صمیمی / دلنوشته های بارانیییییییی ،یار/ معشوق / وفا / بی وفایی تنهایی ،اهنگ زندگی ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی
وقتـے خواستـَטּ ها بــــــوے شَهوت میـבَهنـב

وقتـے بــــــــــوבَטּ هـــــــــــا طَعمِ نیاز בارَنـב

وقتـے تنهایـے هــــــــــــا ، بــــے هیچ یـــــاבے
 
از یـــــــــار ؛ بــــــــــــــا هرکَسـے ؛ پُر مـیشوב

وقتـے نِــگـاه های هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב

وقتـے غریزه اِحساس را پـــوشِش مـیــــــבَهـב

وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـے בَست نیافتنـے میشَوב.

هماטּ بِهتر کـﮧ ، هیچ کَس را نـבاشته باشَیـــــــم ...

בاشتـَטּ بعضی ها ؛ تـنـهاتَــــــــــــــــــــــرم میکنَـב..