سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

جـــایگــاه عشـــــق و امیــــــــــد در زندگیییییییییییییییییییییی :
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱   کلمات کلیدی: در پاسخ به پست 47 ،جایگاه : عشق/ امید ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق و امید ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است
امـــیــــــــــــد :
شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر می‌گشت و به عقب خیره مــــــــــــــــی‌شد.
 ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چـــــــــــــــــرا؟
پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... 
او امید به بخشش داشت

 
عـشـــــــــــــــق :

امیری به شاهزاده گفت:من عاشق تـــوام.شاهزاده گفت:
زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:
عاشق نیستی !!!!عاشق به غیــــر نظر نمـــــی کند

 
زیبـــــایــــــــــی :
دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش فروشی ایستاد
و به کفش های قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد بعد به
بسته های چسب زخمی که در دست داشت خیره شد
و یاد حرف پدرش افتاد :
اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام چسب زخم هایت رابفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم "دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خـــــــود گفت:
یعنی من باید دعا کنم که هر روز دست و پا یا صورت
100 نفر زخم بشه تا...
و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت:
نه... خدا نکنه...اصلآ کفــــــــش نمی خوام....تقدیم به : بهترین دوستم....قلب