سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

سخنان بســیار زیــــــــــــبـا ، عمیــــــــــق و گشایش گــــــــر :
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱   کلمات کلیدی: سخنان بزرگان / سخنان امام علی ( ع ) ،سخنان افلاطون بزرگ / دهخدا /ویلیام شکسپیر ،سخنان زیبای پند اموز بزرگان ،مطالب زیبا / خواندنی و تامل انگیز

 

سخنانی زیــبــــــــا ...

شاید دیدگاهمان زیباتر شود ...کسی که امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.((امام علی (ع))) 

http://img2.me/B768y.gif
من با دو نفر جنگ خواهم کرد: مردی که چیزی را ادعا کند که شایسته‌ی آن نیست و مردی که از ادای حقّی (امانتی) که به عهده دارد، امتناع بورزد.((امام علی (ع))) 


http://img2.me/B768y.gif


از نزدیکی با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.((افلاطون))


http://img2.me/B768y.gif


مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو.((دهخدا )) 

http://img2.me/B768y.gif

آنچه را که یک نفر می داند هیچ کس نمی داند، ولی اگر دو نفر بدانند همه کس می داند.((مثل سوئدی))


http://img2.me/B768y.gif


اسرار شخص، حال زندانیان را دارد که چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممکن است.((آرتور شوپنهاور)) 

http://img2.me/B768y.gif

اگر خواهی رازت به جای خود ماند، راز نگهدار باش.((؟)) 
 


http://img2.me/B768y.gif


زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنکه پنهان کردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.((لودویگ وان بتهوون)) 


http://img2.me/B768y.gif
هر چیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.((افلاطون))


http://img2.me/B768y.gif
هر کس که به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است که به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟))


http://img2.me/B768y.gif


بالاتر از همه چیز این است که با خودمان صادق باشیم.((ویلیام شکسپیر))


http://img2.me/B768y.gif


هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.((سقراط))


http://img2.me/B768y.gif

افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستکاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند.((لاوشفوکولد)) 

http://img2.me/B768y.gif


اگر می بایست من از میان سیصد شعر حماسی یک جمله را برگزینم که تمام آموزشهایم را در بر داشته باشد، این جمله را بر می گزینم : هیچ اندیشه بدی را در سر یا در دل خود جای مده.((کنفوسیوس))


http://img2.me/B768y.gif

اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟)) 

http://img2.me/B768y.gif

یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می نمایی.((بایزید بسطامی)) 

http://img2.me/B768y.gif


هیچ چیز برای همیشه به روندی نادرست تن در نمی دهد.((رالف والدو امرسون)) 
 

http://img2.me/B768y.gif
مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع نادانی است.((جرجی تایلر)) 


http://img2.me/B768y.gif


شانس هرگز کافی نیست.((اندرو ماتیوس)) 

http://img2.me/B768y.gif

بالاترین خوشی ها در شور و شوقی است که انسان را به ماجراجویی ها و پیروزیهای بزرگ و فعالیتهای نوآورانه وادار می کند.((آنتوان دوسنت اگزوپری)) 


http://img2.me/B768y.gif
 

منبع : بانک سخنان بزرگان