سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

غزلی زیبا و عارفانه :
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٥   کلمات کلیدی: خانقاه ،شمع رخش
خرم آن روز که ما عاکف میخانه شویم

 

خرم آن روز که ما عاکف میخانه شویم
از کف عقل برون جسته و دیوانه شویم

بشکنیم آینه فلسفه و عرفان را
از صنمخانه این قافله بیگانه شویم

فارغ از خانقه و مدرسه و دیر شده 
پشت پائی زده بر هستی و فرزانه شویم

هجرت از خویش نموده سوی دلدار رویم
واله شمع رخش گشته و پروانه شویم

از همه قید بریده ز همه دانه رها
تا مگر بسته دام بت یکدانه شویم

مستی عقل ز سر برده و آئیم بخویش
تا بهوش از قدح باده مستاده شویم