سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

در انتظــــــار تـــــــــــــــــــوام ، ای مهــــــــــــــــــربـــان :
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥   کلمات کلیدی:
در انتظار کسی هستم که طلوع عشـــق را به قلب
 
من هدیه میدهد،*

در انتظار کسی هستم که با زیبایی کلامش مرا
 
در عشقش غـــــــــــــــــــــــــــرق میکند،*

در انتظار کسی هستم که تنم آغوشش را می طلبد،*

در انتظار کسی هستم که دستانم دستان
 
پر مهرش را میطلبد..../ مهربان :منتظرت هستم 
 
 و منتظر مـــــــــــــــــی مانم....