سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

خـــــــــــــــــــوب مــــــــــن..... :
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸   کلمات کلیدی: خوب من تو بگو/ مخاطب خاص ،راز دل / دلنوشته های بارانیییییییییییی ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق و امید

 

خوب من  ؛ تــــــــــــو بگو بعد از تواز کدام دریچه

اسمـــــان را به تمــاشـــــــــــــــــا  بنشینــــــم

وباکدام واژه عشـــــــــــق را معنــــــــــــــا کنم 

 باز گـــــــــرد ؛ با تــــــو زندگی رنگ و بــــــــــویی دگر دارد

باور کن من هنــــــــــوز هم به قداست چشمــــــــــــان

 تــــــــــــــــــــــــــــــو ایمــــــــــــان دارم....

دلم را باز پنهانی به خلوت خـــــــــــود برده ای.

بگذار بماند سال هاست من و دل جدا از هم

زندگـــــــــــــــــــــی میکنــــــــــیـــــــــم

دل تــــــــــــــو اولین روز بهــــــــــــار

دل من اخرین جمعه ی ســـــــال....

و چه دورند  و چه نزدیک به هم....

....احـــــــــــــــمـــــــــــد