سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

حرف های نا تمام..../ چه زود دیر میشود :
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۸   کلمات کلیدی: داستان زندگی ،گذشت عمر و سرگذشت زندگی ،مطالب زیبا / خوادنی و تامل انگیز ،تقدیم به شما خوبان
زمان می گذرد و در انتهای راه می فهمی چقدر حرف
نگفته در دل باقی ماند
 حرفهایی که می توانست راهی به سوی عشق باشد
حرفهای ناتمامی که در کوچه های بن بست زندگی اسیرنــــــــــــد....
ناگهان لحظه غربت می رسد و تـــــــــــــــو در میابی
که چقدر زود دیـــــــــــــــر شده