سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

پــــــــــژواک اعـــــــمــال مــــــــــــــــا .... :
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳٠   کلمات کلیدی: زمزمه های معنوی / معنویت و ما ،زمزمه دل / عاشقانه / عارفانه ،نگاه ما به زندگی ،اسرار زندگی خوب /انعکاس اعمال ما

مردی در دره کوهی قدم  می زد که به یک چوپان سالخورده برخورد، چوپان او را غذایش داد و مدت درازی کنار هم نشستند واز زندگی صحبت کـــــــــــــــــــردند....

مرد می گفت : اگر کسی به خداوند اعتقاد داشته باشد باید بپذیرد

که آزاد نیست، چون خداوند درهرگام او را هدایت میکند .

در پاسخ چوپان او را به دره تنگ و عمیقی برد که درآن، پژواک هر

صدائی به وضوح شنیده می شد.

گفت : زندگی این دیوارهاست، و سرنوشت فریادی است که هریک از ما می کشد....

آن چه انجام می دهیم، خداوند می شنود، و انعکاس آنرا به همان شکل به طرف ما بر می گرداند........ احمد