سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

زمــــــــــــزمـــــــــه هــــــــــای دل تنگی ام..... :
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٩   کلمات کلیدی: سلطان منی ، سلطان منی ،بیدل شده ام بهر دل تو/ ساکن شده ام در منزل تو ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،غزل های زیبا و ناب / اشعار زیبا و دل کش

بیدل شده ام بهــــــر دل تــــــــو
ساکن شـــــــده ام در منزل تـــو
نور دل مــا ،روی خــــــوش تـــــو
بال و پر ما خـــــوی خوش تــــــو
ای طالع ما قرص مـــــــــه تـــــو
سایه گه ما ،مــوی خوش تــــــو

نان بی تــو مرا زهر است ،نه نان
هم آب منی ،هـم نان منی تـــــو
باغ و چمن و فــــــــــردوس منی
سرو و سمن خندان منـــــــــــی

دل می نرود ســـــــــــوی دگران
چون رفته باشد سوی خوش تو
ور دل برود ســــــــــــوی دگران
او را بکشد روی خوش تـــــــــو
ای مستی ما از هستی تـــــــو
غوطه گه ما جوی خوش تـــــــو

هم شاه منی هم مـــــــاه منی
هم لعل منی هـــــــم کان منی
خاموش شدم شرحش تــــو بگو
زیرا به سخن برهان منــــــــــی

سلطان منی ؛ سلطان منــــی
اندر دل و جان ، ایمان منــــــی
در من بدمی من زنده شـــــوم
یک جان چه بود صد جــان منی

سلطان منی ؛ سلطان منـــی....

....احـــــــــــــــــــــمــــــــد