سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

دل شکستهقلب

تو را غریب دیدم و غریبانه ، غریبت شدم،

تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم،

تو را وفادار دیدم و هرجا که رفتم بازگشتم،

تو را گرم دیدم و در سرد ترین لحظه ها به سراغت آمدم،

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی ...؟؟؟